Stadgar för ISFS

Iran-Sweden Friendship Society

(Vänskapsföreningen Iran-Sverige)

§ 1 ISFS verkar som en partipolitiskt obunden vänskapsförening i Sverige och i Iran.

§ 2 ISFS har som syfte att underlätta och utveckla vänskapliga kontakter och utbyte mellan Sverige och Iran genom insatser inom kultur, utbildning, turism och handel.

§ 3 Medlemskap i ISFS står öppet för alla som vill utveckla vänskapliga kontakter, mellan Sverige och Iran, i överensstämmelse med föreningens syfte.

§ 4 Alla medlemmar inbjuds till årsmöte på lämplig dag i anslutning till det  persiska nyåret, den 21 mars. Kallelse/inbjudan till årsmötet, med förslag till dagordning, utsändes minst två veckor före årsmötet till medlemmarna.

§ 5 Årsmötet förrättar val till styrelsen, utser valberedning och revisorer. Val och kompletteringsval avser en tvåårsperiod för styrelsens ledamöter och en ettårsperiod för suppleanterna om inte årsmötet beslutar om annan tid. Den som är vald och blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall meddela valberedningen senast 3 månader före årsmötet.

§ 6 Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet godkänner styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan samt fastställer medlemsavgiften för kommande år. Årsmötet beslutar med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ärenden till årsmötet skall vara anmälda till styrelsens ordförande senast tre veckor före årsmötet. Föredragningslistan på årsmötet skall innehålla följande ärenden:
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av rösträknare för årsmötet
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Val och kompletteringsval
Övriga frågor

§ 7 Styrelsen består av sex ledamöter samt 6 suppleanter. Minst tre skall vara från Iran. Årsmötet väljer en av styrelsemedlemmarna till ordförande. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden och kassören har rätt att var för sig på styrelsens uppdrag göra utbetalningar från föreningens konto.

§ 8 Styrelse skall följa verksamhetsplanen enligt årsmötets beslut, föra ett medlemsregister och vara behjälplig med information om respektive land till medlemmar och andra intressenter, som stöder föreningens syfte. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Kallelse till styrelsemötet skall meddelas styrelsens ledamöter senast två veckor före mötet.

§ 9 Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 av styrelsens ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Beslut i styrelsen får tas av styrelsen i de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11 Till valberedning utser årsmötet 3 medlemmar, varav en utses till sammankallande.

§ 12 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer och en ersättare. Revisorerna skall avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. ISFS i Sveriges verksamhetsår löper från den 1 januari till och med nästföljande 31 december.

§ 13 Styrelsen kan varje år utse en person, medlem eller annan, som gjort särskilt viktiga insatser under året för ISFS . Utmärkelsen utdelas på årsmötet.

§ 14 VIS är en ideéll förening och inga ersättningar utgår till föreningens medlemmar. Årsmötet kan på förslag av styrelsen besluta om ersättning om särskilda skäl föreligger. Medlemsavgifterna skall i första hand täcka kostnader för porto, telefon, nyhetsbrev etc.

§ 15 Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar i första hand tillfalla Iranian Red Crescent i Iran och om detta ej är möjligt Rädda barnen i Sverige.

§ 16 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarier årsmöte. Mötena
skall hållas med minst två månaders mellanrum.